گذرگاه IDEدر طبقه بندي گذرگاههاي سيستم ، جزء گذرگاههاي خارجي محسوب مي شود و در سيستم از آن به منظور ارتباط قطعاتي مانند Rewriter ، CD-ROM ، HDDو ... استفاده مي شود . در سيستمهاي امروزي به طور معمول دو كانكتور IDEبراي برقراري ارتباط بين 4 وسيله جانبي وجود دارد ولي در پاره اي سيستم ها تعداد اين كانكتورها 4 مورد مي باشد ، دو كانكتور به عنوان IDE،و دو كانكتور اضافي براي استفاده تحت عنوان RAIDيا ATA 133,ATA 100.همانطور كه مي دانيم با استفاده از كانكتورهاي IDEي موجود روي مادر برد امكان استفاده از حداكثر دو دستگاه بر روي هر كانكتور وجود دارد .RAIDتكنولوژي است كه امكاناتي نظير افزايش سرعت , Back upگيري همزمان روي يك يا چند درايو و … در اختيار كاربر قرار مي دهد . براي هر كدام از آرايشهاي ممكن هنگام استفاده از دو يا چند هارديسك , نسخه هاي متفاوت RAIDمطرح مي شود به عنوان مثال : RAID1 , RAID0و….

در اين مقاله سعي داريم كه به نسخه هاي متفاوت RAIDنگاهي نزديكتر و دقيق تر بيندازيم .

RAID0  r:ذخيره سازي روي چند ديسك بدون كنترل خطا

مزايا و مشخصات :

- داده ها به بلوكهايي تبديل مي شوند و هر بلوك در هارد ديسك مجزا ذخيره مي شود.

- باعث بالا رفتن كارايي سيستم I/Oمي گردد چرا كه بار ترافيكي نقل و انتقالات بين چندين كانال مجزا تقسيم مي شود.

- بالارفتن كارايي بدليل وجود كنترلرهاي مختلفي كه عمل كنترل ترافيك را به عهده مي گيرند (افزايش سرعت)

- طراحي بسيار ساده ( زيرا مدار محاسبه Parityوجود ندارد )

- عدم پرداختن به محاسبات مربوطه به Parityوكنترل خطا (افزايش سرعت به دليل عدم پرداختن به محاسبات مربوط به Parity)

 

معايب:

- عدم استفاده از Parity(هيچ گونه كد تشخيص و تصحيح خطا در اين نوع RAIDوجود ندارد)

- از كار افتادن يك درايو باعث از دست رفتن كليه اطلاعات خواهد شد.

- عدم كارايي در محيطهاي حساس به حفظ داده ها

 

موارد استفاده :

- ميكس و پردازش تصاوير ويديويي (ميكس و مونتاژ ).

- واژه پردازي (نرم افزارهاي تايپ و... )

 كارهايي كه نياز به سرعت بالا دارد.

 

Backup : RAID1 rگيري همزمان داده ها به منظور Mirroringو Duplexing

 

Mirroning: كپي برداري هم زمان روي دو درايو

Duplexing: زماني است كه يكي از درايوها دچار مشكل شود و درايو سالمي را جايگزين نماييم سپس داده ها را روي درايو سالم كپي كنيم .

 

مزايا و مشخصات :

-هنگام سيكل نوشتن , گويي اطلاعات روي يك ديسك نوشته مي شود (در صورتيكه عملأ بر روي دو ديسك نوشته مي شود . مانند RAID0) ولي عمل خواندن , ازهر دوديسك انجام مي شود ( كاهش ترافيك گذرگاه - نوشتن بر روي هر دو ديسك ولي خواندن مجزا )

- قابليت برگرداندن %100 داده ها هنگام بروز مشكل براي يك ديسك .

- در نرخ انتقالات داده تغييرمحسوسي نداريم. (يعني وجود دو ديسك تفاوتي با يك ديسك ندارد) .

- در شرايط خاص RAID1, توانايي تحمل خرابي بيش از يك ديسك را نيز دارد .

- ساده ترين طراحي در تكنولوژي RAID(مدار مربوط به Parityوجود ندارد )

 

معايب:

- بيشترين تعداد هارد ديسك در ميان انواع RAID(بسته به انتخاب User)

- هزينه بالا

 

RAID2r : داراي خاصيت ECCبا استفاده از كد همينگ

مزايا و مشخصات :

- تصحيح خطاي بسيار سريع

- مناسب براي انتقال اطلاعات

 

معايب :

- طراحي بسيار يچيده كه با صدمه ديدن يك ديسك دچار مشكل مي شود .

- نامناسب در ديد تجاري (تعداد زياد درايوها )

 

كد همينگ :يكي از روشهاي محاسبه و كنترل خطا در سيستمهاي ديجيتال مي باشد . انواع روشها براي كنترل ترافيك داده هاي ديجيتال وجود دارد به عنوان مثال Parity haming code,… كه مجموعه اين روشها را ECCمي نامند . (Error Checking and Correcting)

 

RAID3 r: انتقال موازي با استفاده از خاصيت Parity

مزايا و مشخصات :

- سيكل خواندن و نوشتن بسيار سريع .

 

معايب :

- طراحي بسيار پيچيده كه با صدمه ديدن يك ديسك مجموعه دچار مشكل مي شود .

 

كاربرد :

- ميكس و مونتاژ تصوير

- ويرايش تصوير مانند RAID0

 

RAID4r: ديسك هاي داده مجزا ديسك مربوط به Parityمشترك

مزايا و مشخصات :

- سيكل خواندن بسيار سريع ( ترافيك كمتر در گذرگاه)

 

معايب :

- پيچيدگي بسيار بالا در طراحي مدار كنترلي مشكل در برگرداندن داده ها هنگام بروز اشكال در يك ديسك ( چرا كه داده ها روي ديسكها توزيع شده است )

 

RAID5r: ديسك هاي داده مجزا و Parityتوزيع شده در ديسكهاي Data

مزايا و مشخصات :

- در اين نوع به حداقل 3 درايو ديسك سخت نياز داريم .

- تك تك بلوك هاي داده روي ديسك ها نوشته مي شوند و Parityمربوط به هر بلوك نيز داخل هارد مربوط ذخيره مي گردد.

- سيكل خواندن بسيار سريع (ترافيك كمتر در گذرگاه )

- سيكل نوشتن متوسط (محاسبات مربوط به Parity)

- قابليت و اطمينان بالا (وجود ECC)

 

معايب :

- خرابي در يك ديسك در خروجي تاثير ندارد.

- طراحي پيچيده مدار كنترلي

- مشكل در برگرداندن داده ها هنگام بروز اشكال

 

كاربرد :

- در سيستمهاي Serverو بانكهاي اطلاعاتي ISPها

 

 

RAID6r: ديسكهاي داده ها مجزا با دو Parityتوزيع شده مجزا

مزايا و مشخصات :

- RAID6در واقع نسخه پيشرفته RAID5مي باشد كه تصحيح و كنترل خطا را بهبود مي بخشد . اين ويرايش RAIDاطمينان و توانايي بالا در زمينه data storageفراهم مي كند .

- بهترين انتخاب براي كاربردهاي بحراني و حساس

 

معايب :

- طراحي مدار كنترلي بسيار پيشرفته و پيچيده .

- سيكل نوشتن بسيار كند ( دوبار محاسبه مربوط به Parity)

- نياز به N+2درايو ديسك سخت . بدليل دارا بودن حالت Parityدو بعدي . ( Nتعداد ديسكهاي سخت در حالت معمولي )

- ادغام اطمينان بالا با قابليت بالا

 

RAID7r: نقل وانتقال بهينه شده غير همزمان به منظوردستيابي به نرخ انتقال بسيار سريع

مزايا و مشخصات :

- نقل و انتقال غير همزمان و داراي كنترلگرهاي مستقل.

- درايو مجزا براي ذخيره كردن اطلاعات مربوط بهParity

- برخورداري از سيستم Open Systemو استفاده از گذرگاهSCSI

- گذرگاه Cacheداخلي با سرعت بالا (X-bus)

- ديسك هاي خواندن و نوشتن از امكان Chochingاستفاده ميكنند.

- تكنولوژي مدار توليد Parityتا حدودي با ساير انواع Raidتفاوت دارد .

-امكان Hot Swaping

 

Open system: به سيستمي اطلاق مي شود كه قابليت سازگاري با سخت افزارها و نرم افزارهاي مختلف را داشته باشد و امكان كاركردن در سيستمهاي مختلف را به راحتي داشته باشد .

 

RAID10r: اين Raidحداقل به 4 دستگاه هارديسك نياز دارد

مزايا و مشخصات :

- عمل تكه تكه كردن بلوكهاي داده همانند Raid1انجام مي پذيرد .

- تصحيح و كنترل خطا نيز مانند Raid2مي باشد .

- نرخ انتقال بالا

- در شرايط معين , امكان تحمل خرابي چند ديسك در اين نوع RAIDوجود دارد .

 

معايب:

- بسيار گران قيمت                          

- منبع تغذيه حتمأ بايد متصل به UPSباشد .

- جابجايي درايوها بايد به صورت موازي انجام گيرد .

كاربرد :   

 سيستمهاي Serverو بانكهاي اطلاعاتي .

 

RAID53r: نرخ انتقال بالا همراه با قابليت انتقال مناسب

مشخصات و مزايا :

-اين آرايه RAIDحداقل به 5 دستگاه ديسك سخت نياز دارد .

- RAID53در واقع بايد RAID03ناميده شود زيرا عمل Stripingآن همانند RAID0بوده و Segmentبندي آن نيز مانند RAID3مي باشد.

- تحمل خطاي آن مانند RAID3مي باشد.

- نسبت به RAID3داراي نرخ انتقال بسيار بهتري مي باشد.

 

معايب :

- قيمت بالا

- همه ديسك ها بايد با همديگر سنكرون شوند كه انتخاب نوع و مدل درايو را محدود مي سازد .

-  Stripeكردن در سطح بايتها نهايتأ در محاسبه ظرفيت فرمت شده تأثير منفي مي گذارد .

 

RAID 0+1r: نرخ انتقال داده بهينه

مزايا و مشخصات :

- حداقل به 4 دستگاه هارديسك نياز دارد .

- RAID 0+1به عنوان آرايه آينه اي نيز معروف است با اين تفاوت كه قطعات داده ها يا Segmentها طبق استراتژي RAID0ايجاد شده اند .

- تحمل خطاي اين نوع آرايه مانند RAID5مي باشد .

- نرخ انتقال بالا .

- بهترين انتخاب براي سيستمهايي كه به كارايي بالا بدون توجه به حداكثر اطمينان نياز داشته باشند .

معايب :

- RAID 0+1نبايد با RAID10اشتباه گرفته شود . كوچكترين مشكل در عملكرد يك درايو , آرايه را به مدل RAID0تبديل خواهد كرد .

- قيمت بسيار بالا

- جابجايي درايوها بايد به صورت موازي انجام گيرد .

 

كاربرد :

- پردازشهاي تصويري و filesereverهاي عمومي .

 

نتيجه گيري :

همانطور كه مشخص شد ، استفاده ازRAIDبراي مقاصد معين مي باشد و در كاربردهاي عادي و روزمره كارايي چشمگيري را به سيستم PCاضافه نمي كند . به عنوان مثال امكان استفاده از CD-ROMو Rewriterروي اين كانكتورها وجود ندارد .بنابراين هنگام استفاده از RAIDابتدا هدف و مورد استفاده خود را مشخص كنيد سپس RAIDمناسب را انتخاب نماييد.

توسط : zahra
دوشنبه، 9 دي ماه، 1392
بازدید : 4555
نظرات :

مرتبط باموضوع :

 آشنايي با تعدادي از واژه هاي كامپيوتر- بخش چهارم  [ دوشنبه، 11 آذر ماه، 1392 ] 3614 مشاهده
 راه اندازي سايت  [ شنبه، 1 تير ماه، 1392 ] 20039 مشاهده
 راه هايي آسانتر براي عيب يابي شبكه ها  [ پنجشنبه، 7 آذر ماه، 1392 ] 2143 مشاهده
 راه اندازی رسمی سایت  [ چهارشنبه، 2 مرداد ماه، 1392 ] 3194 مشاهده
 دسترسي به كامپيوتر از راه دور  [ سه شنبه، 12 آذر ماه، 1392 ] 9487 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب