phpbb-style.ir

طراحی انواع استایل برای وبسایت راه اندازی انجمنهای گفتگو

dlfreeir.com

دانلود رایگان ایران یک چمدان پرارز برای هر ایرانی با هر سلیقه

phpbb-style.ir

طراحی انواع استایل برای وبسایت راه اندازی انجمنهای گفتگو

phpbb-style.ir

طراحی انواع استایل برای وبسایت راه اندازی انجمنهای گفتگو

phpbb-style.ir

طراحی انواع استایل برای وبسایت راه اندازی انجمنهای گفتگو

phpbb-style.ir

طراحی انواع استایل برای وبسایت راه اندازی انجمنهای گفتگو

phpbb-style.ir

طراحی انواع استایل برای وبسایت راه اندازی انجمنهای گفتگو

ما ژول هاي حافظه:

تراشه هاي حافظه در كامييوترهاي شخصي در آغاز از يك پيكربندي مبتني برPinبا نام (DIP(Dual line Packageاستفاده مي كردند. اين پيكربندي مبتني بر پين،  مي توانست لحيم كاري  درون حفره هائي برروي برداصلي كامپيوتر و يا اتصال به يك سوكت بوده  كه خود  به  برد اصلي لحيم  شده است .همزمان با افزايش حافظه ، تعداد تراشه هاي  مورد نياز، فضاي زيادي از برد اصلي را اشغال مي كردند.از روش فوق تا زمانيكه ميزان حافظه  حداكثر دو مگابايت بود ،  استفاده مي گرديد.راه حل مشكل فوق، استقرار تراشه هاي حافظه بهمراه تمام عناصر و اجزاي حمايتي در يك برد مدار چاپي مجزا (Printed circut Board) بود. برد فوق در ادامه با استفاده از يك نوع خاص از كانكتور ( بانك حافظه ) به برد اصلي متصل مي گرديد. اين نوع تراشه ها اغلب از يك پيكربنديpinبا نام (Small Outline J-lead )  SOJ  استفاده مي كردند . برخي از توليدكنندگان ديگر كه تعداد آنها اندك است از پيكربندي ديگري با نام TSOP  Thin Small Outline Package )) استفاده مي نمايند. تفاوت اساسي بين اين نوع پين هاي جديد و پيكربنديDIPاوليه در اين است كه تراشه هايSOJوTSOPبصورتsurface-mountedدرPCBهستند. به عبارت ديگر پين ها  مستقيما" به سطح برد لحيم خواهند شد . ( نه داخل حفره ها و يا سوكت ) .

تراشه ها ي حافظه   از طريق كارت هائي كه " ماژول " ناميده مي شوند قابل دستيابي و استفاده  مي باشند. شايد تاكنون با مشخصات يك سيستم كه ميزان حافظه خود را بصورت 32 * 8 , يا 16 * 4  اعلام مي نمايد  ، برخورده كرده باشيد.اعداد فوق تعداد تراشه ها  ضربدر ظرفيت هر يك از تراشه ها را  كه بر حسب مگابيت  اندازه گيري مي گردند، نشان مي دهد. به منظور محاسبه  ظرفيت ، مي توان با تقسيم نمودن آن بر هشت ميزان مگابايت را بر روي هر ماژول مشخص كرد. مثلا" يك ماژول 32 *  4 ، بدين معني است كه ماژول داراي چهار تراشه 32 مگابيتي است . با ضرب 4 در 32 عدد 128 ( مگابيت) بدست مي آيد . اگر عدد فوق را بر هشت تقسيم نمائيم به ظرفيت 16 مگابايت خواهيم رسيد.

نوع برد و كانكتور استفاده شده در حافظه هاي RAM، طي پنج سال اخير تفاوت كرده است . نمونه هاي اوليه اغلب  بصورت  اختصاصي توليد مي گرديدند . توليد كنندگان متفاوت كامپيوتر بردهاي حافظه را بگونه اي طراحي مي كردند  كه صرفا" امكان استفاده از آنان در سيستم هاي خاصي وجود داشت . در ادامه   )SIMM (Single in-line memoryمطرح گرديد. اين نوع از بردهاي حافظه از 30 پين كانكتور استفاده كرده و طول آن حدود 3/5 اينچ و عرض آن يك اينچ بود ( يازده سانتيمتر در 2/5 سانتيمتر ) .در اغلب كامپيوترها مي بايست بردهايSIMMبصورت زوج هائي كه داراي ظرفيت و سرعت يكسان  باشند، استفاده گردد. علت اين  است كه پهناي گذرگاه داده بيشتر از يكSIMMاست . مثلا" از دوSIMMهشت مگابايتي براي داشتن 16 مگابايت حافظه بر روي سيستم استفاده مي گردد. هرSIMMقادر به ارسال هشت بيت داده در هر لحظه خواهد بود با توجه به اين موضوع كه گذرگاه داده شانزده بيتي است از نصف پهناي باند استفاده شده و اين امر منطقي به نظر نمي آيد. در ادامه بردهايSIMMبزرگتر شده و داراي ابعاد 25 / 4 * 1 شدند( 11 سانتيمتر در 2/5 سانتيمتر ) و از 72 پين براي افزايش پهناي باند و امكان افزايش حافظه تا ميزان 256 مگابايت بدست آمد.

به موازات افزايش سرعت و ظرفيت پهناي باند پردازنده ها، توليدكنندگان از استاندارد جديد ديگري با نام(dual in-line memory module)DIMMاستفاده كردند.اين نوع بردهاي حافظه  داراي 168 پين و ابعاد 1 * 5/4 اينچ ( تقريبا" 14 سانتيمتر در 2/5 سانتيمتر ) بودند. ظرفيت بردهاي فوق در هر ماژول از هشت تا 128 مگابايت را شامل و مي توان آنها را بصورت تك ( زوج الزامي نيست ) استفاده كرد. اغلب ماژول هاي حافظه با 3/3 ولت كار مي كنند. در سيستم هاي مكينتاش از 5 ولت استفاده مي نمايند. يك استاندارد جديد ديگر با نام(Rambus in-line memory module )RIMM  از نظر اندازه و پين باDIMMقابل مقايسه است ولي بردهاي فوق ، از يك نوع خاص گذرگاه  داده حافظه براي افزايش سرعت استفاده مي نمايند.

اغلب بردهاي حافظه در كامپيوترهاي كيفي از ماژول هاي حافظه كاملا" اختصاصي  استفاده مي نمايند ولي برخي از توليدكنندگان حافظه از استانداردديگري با نام(small outline dual in-line memory module  ) ياSODIMMاستفاده مي نمايند. بردهاي حافظهSODIMMداراي ابعاد 1* 2 اينچ ( 5 سانتيمنتر در 5 /2 سانتيمنتر ) بوده و از 144 پين استفاده مي نمايند. ظرفيت اين نوع بردها ي حافظه در هر ماژول از 16 مگابايت تا 256 مگابايت مي تواند باشد.

بررسي خطاء:

اكثر حافظه هائي كه امروزه در كامپيوتر استفاده مي گردند داراي ضريب اعتماد  بالائي مي باشند.در اكثر سيستم ها  ،" كنترل كننده حافظه " درزمان روشن كردن سيستم عمليات بررسي صحت عملكرد حافظه را انجام مي دهد. تراشه هاي حافظه با استفاده از روشي با نامParity، عمليات بررسي خطاء را انجام مي دهند. تراشه هايParityداراي يك بيت اضافه براي هشت بيت داده مي باشند.روشي كهParity  بر اساس آن كار مي كند بسيار ساده است . در ابتداParityزوج  بررسي مي گردد. زمانيكه هشت بيت ( يك بايت) داده ئي را دريافت مي دارند، تراشه تعداد يك هاي موجود در آن را محاسبه  مي نمايد. در صورتيكه تعداد يك هاي موجود فرد باشد مقدار بيتParityيك خواهد شد. در صورتيكه تعداد يك هاي موجود زوج باشد مقدار بيتparityصفر خواهد شد. زمانيكه داده از بيت هاي مورد نظر خوانده مي شود ، مجددا" تعداد يك هاي موجود محاسبه و با بيتparityمقايسه مي گردد. درصورتيكه مجموع فرد و بيتParityمقدار يك باشد داده مورد نظر درست بوده و براي پردازنده ارسال مي گردد. اما در صورتيكه مجموع فرد بوده و بيتparityصفر باشد تراشه متوجه بروز يك خطاء در بيت ها شده و داده مورد نظر كنار گذاشته مي شود.parityفرد نيز به همين روش كار مي كند در روش فوق زماني بيت parityيك خواهد شد كه تعداد يك هاي موجود در بايت زوج  باشد.

مسئله مهم در رابطه باParityعدم تصحيح خطاء  پس  از تشخيص است . در صورتيكه يك بايت از داده ها با بيتParityخود مطابقت ننمايد داده دور انداخته  شده  سيستم مجددا" سعي  خود را انجام خواهد داد. كامپيوترها نيازمند يك سطح بالاتربراي برخورد با خطاء مي باشند. برخي از سيستم ها از روشي با نام  بهerror correction code)ECC) استفاده مي نمايند. در روش فوق از  بيت هاي اضافه براي كنترل داده در هر يك از بايت ها استفاده مي گردد. اختلاف روش فوق با روشParityدر اين است كه از چندين بيت براي بررسي خطاء استفاده مي گردد. ( تعداد بيت هاي استفاده شده بستگي به پهناي گذرگاه دارد ) حافظه هاي مبتني بر روش فوق با استفاده از الگوريتم مورد نظر نه تنها قادر به تشخيص خطا بوده بلكه امكان تصحيح خطاهاي بوجود آمده  نيز فراهم مي گردد.ECCهمچنين قادر به تشخيص  خطاها در مواردي است كه   يك يا چندين بيت در يك بايت  با مشكل مواجه گردند .ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 30 آبان ماه، 1392 توسط zahra  پرینت

مرتبط باموضوع :

 آشنائی با مفهوم روتينگ  [ چهارشنبه، 29 آبان ماه، 1392 ] 2162 مشاهده
 گوگل کروم - Google Chrome 28  [ جمعه، 18 مرداد ماه، 1392 ] 18884 مشاهده
 فلش پلیر 11.8 مخصوص ویندوز  [ چهارشنبه، 30 مرداد ماه، 1392 ] 4515 مشاهده
 استارت منوی زیبا برای ویندوز8 و البته 7  [ دوشنبه، 20 آبان ماه، 1392 ] 35169 مشاهده
 مروگر موزیلا فایرفاکس - Mozila FireFox  [ جمعه، 18 مرداد ماه، 1392 ] 7568 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب

حقوق این سایت برای dlfreeir.com محفوظ می باشد design by phpbb-style.ir